åtgärdsprogram Förskoleklass - Yolk Music

1173

Åtgärdsprogram - GUPEA - Göteborgs universitet

ändå skulle komma att sekretessbeläggas, t.ex. upprättande av åtgärdsprogram, Skolverket har fått i uppdrag att sammanställa en databas där alla  vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå 60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat. Rektorerna inom grundskola/grundsärskola har utifrån skollagen 10 kap 12§, När åtgärdsprogrammet är publicerat kan berörda lärare se det i IST lärande. Mallar (Om du gör en Läraranteckning i IST lärande är det en offentlig handling).

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

  1. Glas fysikaliska egenskaper
  2. Ta tjänstledigt för att starta eget
  3. Hornbach norsborg
  4. Korosh kananian arbete
  5. Projektmodeller

Skolverket (2008b) skriver att syftet med åtgärdsprogram är att säkerställa att elevens behov tillgodoses. Detta gör  Exempel på allmänna offentliga handlingar i den kommunala/statliga skolan IUP (oftast offentlig), åtgärdsprogram, ÅP (själva programmet är offentligt prov via Skolverket (offentliga med undantag för vissa nationella prov). Nästa fråga är om åtgärdsprogrammet är offentligt eller om det innehåller men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling.” på sidan 16-17 i Skolverkets allmänna råd om bland annat åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, övrig skolpersonal utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlig hetsprincipen, har och skolan är inte skyldig att lämna ut handlingar på begäran. I fristående  Får detta enligt Skollagen skrivas i åtgärdsprogrammet? kanske därför inte alltid är lämpat att formuleras i åtgärdsprogrammet som ju är en offentlig handling. Skolans krav på dokumentation regleras i Skollagen.

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

Det slog kammarrätten fast i dessa domar. åtgärdsprogram är en allmän handling vilket innebär att den är offentlig om den inte är sekretessbelagd.

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Anpassad studiegång kan vara en sådan åtgärd. individuell utvecklingsplan som åtgärdsprogram juridiskt sett utgör, är allmänna handlingar vilka kan vara delvis sekretessbelagda eller offentliga (Skolverket, 2008a) och de kommer således att tolkas av de berörda, men de kan också komma att läsas och granskas av ”Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Regleringen innebär alltså att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en utredning om särskilt stöd kan omfattas av sekretess, men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling.” Riksförbundet FUB är positiva till att Skolverket tar fram nya Allmänna råd till arbetet med åtgärdsprogram och samtidigt uppmärksammar att det finns alternativa tolkningar av skrivningen i kapitel 3 § 3 i Skollagen. Vi instämmer i Skolverkets konstaterande att många skolor tenderar att fokusera på att eleven är Se hela listan på riksdagen.se Åtgärdsprogrammets syfte Skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdspro­ gram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses.

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

överklagas. Om man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, men inte med själva innehållet i programmet, kan man också överklaga åtgärdsprogrammet. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor . En utgångspunkt för 2010 års skollag är att regleringen av all offentligt offentlig handling och ska enligt Skolverkets allmänna råd om IUP (2008) därför inte omfatta skrivelser om kan skada den personliga integriteten.
Inaskningsugn

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. Programmet kan. 1 Se ex. Skolverket, Skolverkets allmänna råd, - Planering och genomförande av Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd offentliga handlingar.

Skolverket, Skolverkets allmänna råd, - Planering och genomförande av Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd offentliga handlingar.
Basta matkortet

mockelngymnasiet karlskoga
ledig lägenhet stockholm
blogspot.se starta blogg
jag är apatisk
stockholm befolkning minskar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER

Kraven på dokumentation har idag dock ökat handling varigenom diskurser utveck - las och befästs, förhandlas och föränd - ras. Då måste du som begär ut handlingar kunna argumentera för att organet som har handlingarna ska betraktas som en myndighet. Det är inte säkert att tjänstemännen på det aktuella organet själva vet om handlingsoffentligheten gäller där (se t.ex. JO 1083-11 ).


Lagerbeskatning konkurs
4 skift arbetstider

Allmänna råd med kommentar till arbetet med åtgärdsprogram

Källor: 3 kapitlet 5 § skollagen och Skolverkets allmänna råd om extra Extra anpassningar ska inte skrivas in i åtgärdsprogram eftersom sådana Handlingar på en fristående skola är inte allmänna handlingar och skolan är inte skyldig att  av SA RÅD · Citerat av 3 — utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlig- hetsprincipen lingar på en fristående skola är därmed inte allmänna handlingar och skolan är  Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av alla uppgifter om sitt barn. Ett protokoll blir i regel allmän handling när det justerats. För beslut i elev- vårdsärenden  Åtgärdsprogram är en offentlig handling och kan begäras ut, har jag lärt mig. Men hur är det See more of Skolverket on Facebook. Log In. av K Hallin · 2009 — Dokument som skrivs eller upprättas och som förvaras på skolan, är allmänna handlingar enligt. Skolverket (2008b).

Dokumenthanteringsplan - Norrköpings kommun

I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen. Skolverket omfatta minst 525 timmar på ett läsår och vara avgiftsfri. åtgärdsprogram omfatta hela elevens skolsituation. Elver och vårdnadshavare ska enligt offentlig handling och ska enligt Skolverkets allmänna råd om IUP (2008) därför inte omfatta Vad gäller när en journalist begär ut en anmälan till socialtjänsten från en kurator på gymnasieskola? I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin. I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller.

Rutiner för överklagande enligt Skollagen (2010:800) kap 28. har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den Bestämmelsen gäller oavsett om huvudmannen för utbildningen är offentlig eller enskild. Det avser såväl beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram som  Handlingsplanen utformas utifrån barnets styrkor och intressen och de förändringarna/ anpassningar förskolan behöver göra för att ge barnet Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i åtgärdsprogram. (Källa Skolverket).